• <dl id="tl7nu"><ins id="tl7nu"><strong id="tl7nu"></strong></ins></dl>

  <dl id="tl7nu"><font id="tl7nu"></font></dl>
  1. <dl id="tl7nu"></dl>
   <dl id="tl7nu"></dl>
    <dl id="tl7nu"><font id="tl7nu"></font></dl>
      1. <dl id="tl7nu"></dl>
       每日学英语
       daily-english
       用微信学英语,让英语学习成为一种习惯.可以学到精彩短句、口语,还可以查单词,搜英语资料.

       Hayley教口语,“光打雷不下雨”用英语怎么说?

       2019-02-21 08:46:00  每日学英语
       原文地址

       all bark and no bite

       Full of talk that is more threatening or impressive than that which one can or will actually do.

       说的比做的更具威胁性或更令人印象深刻

       例:

       He always threatens to call the police if I don't stay off his lawn, but he's all bark and no bite.

       他总是威胁我说,如果我不离开他的草坪,他就叫警察,但是他就是光打雷不下雨。

       John talks big about how much money he'll make someday, but he's all bark and no bite.

       约翰吹牛说他总有一天会赚很多钱,但他只是说说而已。

       003期特码资料
      2. <dl id="tl7nu"><ins id="tl7nu"><strong id="tl7nu"></strong></ins></dl>

       <dl id="tl7nu"><font id="tl7nu"></font></dl>
       1. <dl id="tl7nu"></dl>
        <dl id="tl7nu"></dl>
         <dl id="tl7nu"><font id="tl7nu"></font></dl>
           1. <dl id="tl7nu"></dl>
           2. <dl id="tl7nu"><ins id="tl7nu"><strong id="tl7nu"></strong></ins></dl>

            <dl id="tl7nu"><font id="tl7nu"></font></dl>
            1. <dl id="tl7nu"></dl>
             <dl id="tl7nu"></dl>
              <dl id="tl7nu"><font id="tl7nu"></font></dl>
                1. <dl id="tl7nu"></dl>